Peter Andersson
Ekonomi- & Personalchef
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnBldGVyLmFuZGVyc3NvbkBvZ2FiLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPnBldGVyLmFuZGVyc3NvbkBvZ2FiLnNlPC9hPg==
Telefon +46 (0)295 244 207
Mobil +46 (0)73 060 97 00