Miljö- och kvalitetspolicy

Miljöpolicy

 • Österby Gjuteri ABs högsta ledning tar miljöarbetet på stort allvar.
 • Vårt kontinuerliga miljöarbete tar sin utgångspunkt  i kartläggning av vår miljöpåverkan lokalt och utifrån ett livscykelperspektiv . Ur dessa perspektiv strävar vi efter att minska risken för att våra beslut, vår verksamhet eller våra produkter negativt påverkar miljön.
 • Baserat i livscykelkartläggningen strävar vi efter en resurseffektiv produktion och efter att samarbeta med kunder och leverantörer för att spara resurser och öka återvinningen av produkterna.
 • Vi kommunicerar med samhällets relevanta funktioner, såsom länsstyrelse, om vårt miljöarbete  och informerar och är lyhörda för eventuell miljöpåverkan på närområde, eller som på annat sätt påverkas av vår verksamhet. 
 • Vi kartlägger också risker för att vår verksamhet kan påverkas negativt eller positivt av förändringar i miljön.  
 • I vårt dagliga arbete och i våra beslut tar vi miljöhänsyn för att genom ständiga förbättringar minska vår lokala miljöpåverkan. Vi ska ha ett förebyggande förhållningssätt för att minska risken för skador på den omgivande miljön orsakade av utsläpp och olyckor. 
 • Vi genomför utbildningar och informerar medarbetarna med syfte att öka medvetenheten och engagemanget för miljöfrågor. 
 • För oss är det en självklarhet att följa gällande lagar och förordningar.

Kvalitetspolicy

 • Österby Gjuteris ledning tar kvalitetsarbetet på stort allvar.
 • Vi tillgodoser våra kunders behov  av högpresterande gjutna stålprodukter.
 • Vi har starkt erbjudande och utvecklar ständigt våra kundrelationer och vår kundbas.
 • Vårt förbättringsarbete bygger på att kontinuerligt kartlägga och minska exponering eller påverkan från externa och interna risker och samtidigt utveckla vår förmåga att tillvarata våra möjligheter.
 • Vårt inre förbättringsarbete syftar till att ständigt erbjuda våra kunder en mer flexibel och mer effektiv tillgång till våra samlade resurser och expertis.
 • Det inre förbättringsarbetet  innefattar bland annat effektivisering av arbetsprocesser kompetensutveckling och tillägnande av ny relevant teknik.
 • Vi strävar efter att vara en trygg och utvecklande arbetsplats, som attraherar god kompetens, och som motiverar och engagerar våra medarbetare att tillgodose våra kunders behov.